ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
คดีแชร์

 

แชร์ หมายความว่า การลงหุ้นเป็นจำนวนเงิน และตามวาระที่กำหนดและประมูลว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่าไร ผู้ลงหุ้นที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดจะได้รับเงินเดือนก่อนหมุนเวียนไปจนครบจำนวนผู้เล่น 

การเล่นแชร์ หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ตั้งวงแชร์โดยผูกพันว่า สมาชิกวงแชร์แต่ละคนจะส่งเงินจำนวนเท่าๆ จำนวนเดียวกันหรือหลายจำนวนตามงวดที่กำหนด ที่จนรับภาระไว้ให้แก่นายวงหรือผู้รับผิดชอบรวมกัน เป็นเงินก้อนเพื่อส่งมอบแก่สมาชิกวงแชร์ ซึ่งได้รับเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่วงแชร์นั้นกำหนด 

นายวงแชร์ /ผู้จัดการวงแชร์ / เท้าแชร์  หมายถึง บุคคลผู้จัดรวบรวมเงินแชร์ อีกทั้งมักจะเป็นผู้คิดริเริ่ม ผู้ก่อตั้งวงแชร์ 

ลูกวงแชร์ หมายถึง บุคคลผู้เป็นสมาชิกวงแชร์ มีหน้าที่ส่งชำระเงินแชร์ และมีสิทธิใชการประมูลเพียงครั้งเดียวต่อหุ้น 

การประมูล / เปีย หมายถึง การใช้ราคาสูงสุดในการแข่งขันราคา 

ดอกแชร์ ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่  ขอเรียนว่า ไม่อยู่ในบังคับแห่งคำว่า ดอกเบี้ย ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา จึงสามารถจะให้ดอกแชร์สูงถึงเท่าใดก็ได้ สุดแท้แต่ความต้องการ 

ปกติจำนวนผู้ร่วมเล่นวงแชร์ แต่ละวง จะมีอยู่ประมาณ 10 ถึง 30 คน 

  

ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ น่าสนใจ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 629/2486 

ตกลงเข้าหุ้นลงเงินเล่นแชร์เปียหวย ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า แม้จำนวนเงินจะเกินกว่า 50 บาท ก็ไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ เพราะกรณีไม่ใช่เป็นการกู้ยืมกัน 

  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2019/2515 

การเล่นแชร์ เป็นสัญญาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นมีสิทธิเลิกสัญญาได้ 

สัญญาแชร์เลิกกันเพราะวงแชร์เลิกล้มเสียก่อนที่จะมีการประมูลครั้งต่อไป ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ผู้เล่นแชร์ที่ยังไม่ได้ประมูล มีสิทธิฟ้องผู้เล่นอื่นซึ่งประมูลไปแล้วให้คืนเงินนั้นได้ 

  

ประเด็น อายุความฟ้องคดีแชร์ 5 ปี 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 284/2516 

การเล่นแชร์หาได้มีบทบัญญัติให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือไม่ 

เมื่อมูลหนี้เป็นหนี้สินในเรื่องการเล่นแชร์ ซึ่งจะต้องผ่อนส่งทุนคืนเป็นงวดๆ ทุกเดือนสิทธิเรียกร้องส่งต้นเงินคืนเป็นงวดๆ อันมีกำหนดเวลาแน่นอนเช่นนี้ ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่าต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 ซึ่งมีกำหนดอายุความเพียง 5 ปี 

  

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534 

มาตรา 6 ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่า 3 วง 

(2) มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า 30 คน 

(3) มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

(4) นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์นั้นได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น นอกจากสิทธิที่จะได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์ในงวดหนึ่งงวดใดได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าผู้ที่สัญญาว่าจะใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแทนนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ เป็นนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ด้วย 

 

Tag: ทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่งๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่,  ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ทนายความเชียงใหม่ช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายเชียงใหม่ความมุ่งมั่น, ทนายความเชียงใหม่คลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่คลายทุกข์


#สำนักงานทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่ 

Share on Facebook

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×