ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 

 
 
 
กรณีไม่ได้ทำพินัยกรรม มรดกเป็นของใคร 

ถ้าไม่มีพินัยกรรม ตายแล้ว มรดกเป็นของใคร”  ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่าแผนภาพที่เราแชร์กันในวันนี้มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย  ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามกฎหมาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทายาทโดยพินัยกรรมและ ทายาทโดยธรรมในบทความนี้เราจะกล่าวถึง ทายาทโดยธรรม เนื่องจาก เจ้ามรดกมิได้ทำพินัยกรรมไว้

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า กองมรดก 1 กองนั้น ประกอบไปด้วย

         1. ทรัพย์สิน เช่น เงิน รถยนต์ บ้าน

        2. สิทธิหน้าที่ เช่น  สิทธิในการครอบครองที่ดิน,สิทธิหน้าที่ตามสัญญาเช่า

        3. ความรับผิดเช่น หนี้สิน ความเสียหาย

         จะเห็นได้ว่า มรดกที่ว่านั้น ไม่ได้มีเฉพาะทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น แต่รวมถึงสิทธิหน้าที่ และ ความรับผิด ซึ่งก็คือ หนี้สิน ด้วยนั่นเอง

ทายาทโดยธรรมมี 6 ลำดับ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้ตายตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำไว้แต่พินัยกรรมนั้นไร้ผล  ซึ่งการแบ่งทรัพย์มรดกกองนี้ระหว่างทายาทโดยธรรมนั้นต้องแบ่งตามลำดับชั้นดังต่อไปนี้

         1. ผู้สืบสันดาน คือ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย, บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม

         2. บิดามารดา ในกรณีของบิดา เฉพาะบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธิรับมรดก

        3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

        4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

        5. ปู่ ย่า ตา ยาย

        6. ลุง ป้า น้า อา

         สำหรับคู่สมรสของเจ้ามรดกนั้นก็ถือเป็นทายาทโดยธรรม ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่าแผนภาพต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับเจ้ามารดก และก็จะได้รับมรดกตามสัดส่วน ซึ่งทายาทโดยธรรมทั้ง 6 ลำดับข้างต้นนั้นไม่ได้มีสิทธิรับมรดกด้วยกันหมดทุกคน แต่หากทายาทลำดับต้นยังมีชีวิตอยู่ ก็เฉพาะแต่ทายาทลำดับดังกล่าวเท่านั้นที่มีสิทธิรับมรดก มรดกเลย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู่  หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ และบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ ให้บิดามารดาได้รับส่วนแบ่งเช่นเดียวกับผู้สืบสันดาน

สัดส่วนการแบ่งมรดกให้คู่สมรสและทายาท  สรุปง่ายๆได้ดังนี้

หากเจ้าทรัพย์มรดกตายนั้น

        - คู่สมรสและลูกยังมีชีวิตอยู่ แต่พ่อแม่เสียชีวิตแล้ว  ทรัพย์มรดกจะตกแก่คู่สมรสและลูกในสัดส่วนเท่าๆกัน

        - คู่สมรส และพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่มีลูก   ทรัพย์มรดกจะตกแก่คู่สมรสและพ่อแม่ในสัดส่วนเท่าๆกัน

        - คู่สมรส ลูก และ พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ ทรัพย์มรดกจะตกแก่คู่สมรส ลูก และ พ่อแม่ในสัดส่วนเท่าๆกัน

ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีลูกและพ่อแม่เสียชีวิตแล้ว

       - คู่สมรสและพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ยังมีชีวิตอยู่  ทรัพย์มรดกจะตกแก่คู่สมรสครึ่งหนึ่ง และพี่น้องร่วมบิดมารดาเดียวกันแบ่งตามจำนวนคน

        - คู่สมรสและพี่น้องร่วมมารดา หรือ บิดาเดียวกันยังมีชีวิตอยู่ ทรัพย์มรดกจะตกแก่คู่สมรส 2 ส่วน พี่น้องร่วมมารดา หรือ บิดาเดียวกัน ได้รับมรดก 1 ส่วน

        - คู่สมรสและปู่ ย่า ตา ยาย ยังมีชีวิตอยู่  ทรัพย์มรดกจะตกแก่คู่สมรส 2 ส่วน  ปู่ ย่า ตา ยาย ได้รับมรดก 1 ส่วน

        - คู่สมรสและลุง ป้า น้า อา ยังมีชีวิตอยู่ ทรัพย์มรดกจะตกแก่คู่สมรส 2 ส่วน  ลุง ป้า น้า อา ได้รับมรดก 1 ส่วน

ขอบคุณสาระน่ารู้จาก เพจสำนักงานกิจการยุติธรรม


Tag: ทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชนสำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่งๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ทนายความเชียงใหม่ช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายเชียงใหม่ความมุ่งมั่น, ทนายความเชียงใหม่คลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่คลายทุกข์

#สำนักงานทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่Share on Facebook

Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×